Neles Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 29. päivänä lokakuuta 2020 klo 14:00. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 1.9.2020 klo 09:00 ja päättyy 26.10.2020 klo 10:00.

Kokouskutsu

Neles Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29. päivänä lokakuuta 2020 klo 14:00 alkaen osoitteessa Hilton Hotel Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13:00.

Mikäli Covid-19 pandemiaan liittyvät olosuhteet kokousajankohtana niin vaativat, Neles tulee antamaan lähempänä kokousta lisätietoja mahdollisista kokoukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä, joilla varmistetaan osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu pörssitiedotteena 29.7.2020.

Taustaa ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Neles Oyj:n ("Neles" tai "Yhtiö") 1.7.2020 julkistaman pörssitiedotteen mukaan Valmet Oyj ("Valmet") on 1.7.2020 tehnyt 17.6.2020 julkistamansa osakekauppasopimuksen mukaisen kaupan, jonka seurauksena Valmet osti 22 374 869 Neleksen osaketta. Valmet Oyj:n suora osakeomistus ylitti 15 prosentin kynnyksen 14.7.2020 ja oli 23 304 869 osaketta, mikä vastaa 15,50 prosenttia Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Osakekauppojen seurauksena Neleksen hallitus vastaanotti 2.7.2020 Valmetin osakeyhtiölain 5 luvun
4 §:n mukaisen osakkeenomistajan pyynnön  ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä. Vaatimuksensa yhteydessä Valmet on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Neleksen hallituksen jäsenmäärän olevan kahdeksan (8). Lisäksi Valmet on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Neleksen hallitukseen valittaisiin nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi Jukka Tiitinen, joka toimii tällä hetkellä Valmetin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana.

CV Jukka Tiitinen

 

 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen
  7. Kokouksen päättäminen

Tärkeät päivämäärät

Ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspävä 19.10.2020
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.9.2020
Ilmoittautuminen ja äänestys päättyvät 26.10.2020
Ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2020
Kokouspöytäkirja saatavilla 12.11.2020

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.10.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.9.2020. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiölle ja äänestää viimeistään 26.10.2020 klo 10:00 paikallista aikaa, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten täytyy olla yhtiöllä.

Ilmoittaudu nyt

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.9.2020 klo 9.00 – 26.10.2020 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti tämän linkin kautta

b) Postitse osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa.

Suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta vain a)-kohdan mukaisessa sähköisessä palvelussa 26.10.2020 klo 10:00 saakka. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Tekemällä ennakkoäänestyksen a-kohdan sähköisessä palvelussa osakkeenomistaja ilmoittautuu samalla ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Neles Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää tietosuojasta

Valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lataa valtakirja tästä

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.10.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.10.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja ennakkoäänestyksen kautta ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

 

 

Kysymykset

Yhtiökokouksessa läsnä oleva osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Neles Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 29.7.2020 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 150 361 osaketta yhtiön hallussa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.