Neles julkaisi tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteen 3.2.2021 ja vuosikertomuksen 3.3.2021.

Tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedote

Neles julkaisi tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 3.2.2021 klo 9.00 ja se on saatavilla sekä tällä sivulla että raporttiarkistossamme.

Raportointikausi lyhyesti: Hyvä kannattavuus ja vahva kassavirta

  • Sellu- ja paperiprojektit jatkuivat hyvällä tasolla; kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektit olivat tyydyttävällä tasolla, mutta ensimmäisen vuosipuoliskon hyvää tasoa alempana. 
  • Markkina-aktiviteetti lisääntyi palveluliiketoiminnassa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisessa (MRO) liiketoiminnassa, mutta oli edelleen heikkoa verrattuna 2019 tasoihin asiakkaiden suurten huoltoseisokkien siirtymisen ja tiukan kassanhallinnan takia. 
  • Oikaistu EBITA-marginaali jatkui vakaana neljännellä neljänneksellä Covid-19-pandemian edelleen aiheuttamista haasteista huolimatta ja kustannussäästötoimenpiteiden tukemana.  
  • Vahva vapaa kassavirta aktiivisen käyttöpääomanhallinnan ansiosta.
  • Hallituksen osingonjakoehdotus: 0,18 euroa osakkeelta.

Puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidettiin samana päivänä klo 14.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Linkki audiocastiin

Lisätietoja: Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954 141, sähköposti: rita.uotila@neles.com 

"Markkinatilanne ei odotuksiemme mukaan muuttunut merkittävästi neljännellä neljänneksellä. Vaikka palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti, kokonaisuudessaan huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta pysyi edelleen heikolla tasolla Covid-19-vaikutuksista johtuen. Vuonna 2020 projektiliiketoiminta kehittyi hyvin."
 
- Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Neles

Markkinatilanne ei odotuksiemme mukaan muuttunut merkittävästi neljännellä neljänneksellä. Näimme monella palveluliiketoimintamme osa-alueella positiivista kehitystä. Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat edelliseen kvartaaliin verrattuna, vaikka alueelliset erot olivatkin suuria. Voitimme muutamia suuria tilauksia digitaalisissa palvelukokonaisuuksissa, jotka liittyivät edistyksellisen laitekannan hallinnointiin ja prosessien monitorointiin. Vaikka palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti, kokonaisuudessaan huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnainen (MRO) liiketoiminta pysyi edelleen heikolla tasolla Covid-19-pandemian aiheuttaman asiakkaiden tiukan kassanhallinnan ja suurten huoltoseisokkien lykkäyksien vuoksi.

Vuonna 2020 projektiliiketoiminta kehittyi hyvin. Saimme erityisen paljon tilauksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja myös toisen vuosipuoliskon tilaukset olivat hyvällä tasolla. Projekteista tullut liikevaihto kasvoi kvartaaleittain ja saavutti huipun neljännellä neljänneksellä. Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan osuus vuoden 2020 kokonaistilauksista oli hieman yli 60 prosenttia verrattuna vajaaseen 70 prosenttiin vuonna 2019. Sellu- ja paperiprojektien tarjouskanta näyttää lupaavalta myös vuodelle 2021. Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektit ovat myös aktiivisia, mutta alemmalla tasolla viime vuoteen verrattuna ja tilausten ajoitukset ovat epävarmoja.

Jatkoimme tiukkaa kustannusten hallintaa pitääksemme kannattavuutemme hyvällä tasolla alhaisesta liikevaihdosta huolimatta. Jatkamme monia näistä säästötoimenpiteistä myös vuoden 2021 alussa. Saimme päätökseen henkilöstöneuvottelut Helsingin tehtaan väliaikaisista lomautuksista ja jatkamme meneillään olevia maailmanlaajuisia resurssien uudelleenkohdentamistoimenpiteitä strategiamme toteuttamisen tukemiseksi. Vuonna 2020 raportoimme 11 miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät Neleksen osittaisjakautumiseen ja lanseeraukseen, toisella vuosineljänneksellä alkaneeseen osakeomistustilanteen kehitykseen sekä uudelleenjärjestelyihin. Näihin oikaisueriin liittyvät toiminnot on pääosin saatu päätökseen. Tietyt kehitystoimenpiteet, kuten meneillään oleva toiminnanohjausjärjestelmän yhdenmukaistamisprojekti, jatkuvat vuonna 2021 ja ne raportoidaan oikaisuerien sijaan osana liiketoiminnan kuluja.

Saimme päätökseen vuosittaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen, ja sen tulokset olivat ilahduttavia. Asiakastyytyväisyys vuonna 2020 suositteluindeksillä (NPS) mitattuna parani vuoden 2019 29:stä 38:aan, mikä on kaikkien aikojen paras tulos. Mielestäni tämä on selkeä osoitus Neleksen henkilöstön vahvasta sitoutumisesta asiakaspalveluun ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön kumppaniemme kanssa vaikeinakin aikoina.

Covid-19-pandemia aiheuttaa lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoilla. Pandemian leviämistä ja vakavuutta on edelleen vaikea ennustaa. Hallitusten nopeasti päättämät maanlaajuiset ja paikalliset toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi vaikeuttivat entisestään Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysynnän sekä Neleksen toiminnan ennustettavuutta: ne estävät palvelutöiden suorittamista asiakkaiden tuotantolaitoksilla työvoiman liikkumisrajoitusten takia sekä rajoittivat omien tuotantolaitosten toimintaa sulkutoimenpiteiden aikana. Näiden epävarmuustekijöiden odotetaan jatkuvan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut oleellista muutosta kolmannesta neljänteen neljännekseen. Toiseen neljännekseen verrattuna asiakkaiden toiminta on palannut lähemmäksi normaalia, mutta suuret huoltoseisokit siirtyvät edelleen suurelta osin liikkumisrajoitusten ja asiakkaiden tiukan kassanhallinnan vuoksi. Tilanne on hidastanut palveluliiketoimintaa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaista (MRO) liiketoimintaa. Yhtiön alihankintaketjut ovat toimineet, ja kolmannessa neljänneksessä raportoidut toimitusten hidastumiset ovat helpottaneet. Nelekselle ei toistaiseksi ole aiheutunut olennaisia luottotappioita eikä peruutuksia tilauskannassa oleviin tilauksiin.

Toisesta neljänneksestä alkaen johto on tehnyt ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen Neleksen taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, tiukkoja matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Myös nettokäyttöpääoman hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

Pandemian myötä maailmanlaajuisen talouskasvun heikentymisen riski on lisääntynyt, mikä yhdessä epävarman poliittisen ja taloudellisen kehityksen kanssa voi vaikuttaa Neleksen asiakastoimialoihin, vähentää investointeja ja asiakkaiden kulutusta ja siten heikentää Neleksen tuotteiden ja palveluiden kysyntää sekä vaikuttaa liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi on olemassa muita markkina- ja asiakasriskejä, jotka voivat johtaa suunnitteilla ja käynnissä olevien projektien lykkääntymiseen, viivästymiseen tai lopettamiseen.

Lataa tulosmateriaalit