Yhdessä eteenpäin

Neles on nyt osa Valmetia. Yhdistyminen toteutui 1.4.2022

Tässä osiossa on Neleksen hallinto ja ohjausjärjestelmään liittyvää tietoa, kuten yhtiöjärjestys, menettelytapoja ja toimintaperiaatteita, sekä johtoryhmän ja hallituksen esittelyt.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

on julkaistu osana vuosikertomusta ja on saatavana Julkaisut ja esitysmateriaalit -sivulla.

Neleksen hallinnointiperiaatteet

Neleksen ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Neleksen muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus pyrkii varmistamaan, että Neleksessä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Neles Oyj, ruotsiksi Neles Abp ja englanniksi Neles Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti teollisuuden tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä varaosia ja huolto- ja diagnostiikkapalveluja muun muassa virtauksensäätöön liittyen.

Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiölla on hallitus, toimitusjohtaja ja tarvittaessa yksi tai useampi varatoimitusjohtaja.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja tarvittaessa yhden tai useamman varatoimitusjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen päätokseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla kaksi yhdessä sekä niillä henkilöilla kaksi yhdessä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden tai kullakin heistä yhdessä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiölla on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokouksen paikka ja kokouskutsu

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettavä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

  1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
  2. tilintarkastaja.

Jos yhtiön yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Palkitseminen 31.3.2022 asti

Palkitsemisjärjestelmämme kannustaa työntekijöitämme tekemään parhaansa auttaakseen Nelestä saavuttamaan kasvutavoitteensa