Hallitus valvoo Neleksen johtamista ja toimintaa. Se myös päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon, palkitsemiseen ja rahoitukseen liittyvistä asioista.

Hallitus yleisesti

Neleksen hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Neleksen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja. Muut Neleksen johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Hallitusjäsenet

Hallitus perustuu nimitystoimikunnan ehdotukseen. Hallituksen puheenjohtaja on Jaakko Eskola, varapuheenjohtaja on Anu Hämäläinen ja hallituksen muut jäsenet ovat Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon.

Neleksen hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt seuraavat valiokunnat ja jäsenet:

 • Tarkastusvaliokunta: Anu Hämäläinen (tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja), Jukka Tiitinen ja Niko Pakalén
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Jaakko Eskola (palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja), Niko Pakalen, Teija Sarajärvi ja Mark Vernon

Katso Neleksen tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Katso Neleksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Hallituksen työjärjestys

Jaakko Eskola

Neleksen hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2021

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1958
Koulutus: DI

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 16. maaliskuuta 2021: -

Ura

2015-2021 Toimitusjohtaja, Wärtsilä Oyj
2013-2015 Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Wärtsilä Oyj
2005-2015 Useita johtotehtäviä, Wärtsilä Oyj

Muut luottamustehtävät

2021- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hallituksen puheenjohtaja
2021- Suominen Oyj, Hallituksen puheenjohtaja
2021- Enersense International Oyj, Hallituksen puheenjohtaja
2021- Noctucon Oy, Hallituksen puheenjohtaja
2021- Cargotec Oyj, Hallituksen jäsen

Anu Hämäläinen

Neleksen hallituksen varapuheenjohtaja 2021 lähtien.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020 lähtien.

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1965
Koulutus: KTM

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31. joulukuuta 2020: 1 606 osaketta

Ura

2020- Kesko Oyj, rahoitusjohtaja
2015-2020 Wärtsilä Oyj, rahoitusjohtaja
2010-2015 Wärtsilä Oyj, talousjohtaja
2008-2010 Wärtsilä Oyj, johtaja
2006-2008 SRV Yhtiöt Oyj, talousjohtaja
2005-2006 Quorum Oy, hallintojohtaja ja perustajapartneri
2004-2005 Conventum Pankkiiriliike Oy, toimitusjohtaja

Muut luottamustehtävät

2019- Finnfund, hallituksen jäsen
2019-2020 Outotec, hallituksen jäsen
2016-2020 Fingrid Oyj, hallituksen jäsen
2012-2019 Glaston Oyj, hallituksen jäsen

Niko Pakalén

Neleksen hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020 

Tarkastusvaliokunnan jäsen 2021 lähtien

Kansallisuus: Suomi ja Ruotsi
Syntynyt: 1986
Koulutus: KTM

Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31. joulukuuta 2020: 1 421 osaketta

Ura

2017- Cevian Capital AB, Partner
2011-2016 Cevian Capital AB, Useita tehtäviä
2008-2011 Danske Bank Corporate Finance, Associate, Analyytikko

Muut luottamustehtävät

2019- TietoEVRY Oyj, hallituksen jäsen

Teija Sarajärvi

Neleksen hallituksen jäsen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 2020 lähtien

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1969
Koulutus: FT

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31. joulukuuta 2020: 1 328 osaketta

Ura

2022- Wärtsilä Oyj, henkilöstöjohtaja
2020-2021 Huhtamäki Oyj, henkilöstöjohtaja
2015-2020 Huhtamäki Oyj, SVP, HR
2012-2015 OP Ryhmä, henkilöstöjohtaja
2009-2012 Metso Oyj, SVP, HR & eri tehtäviä
1998-2009 Nokia Oyj, Director, HR, eri tehtäviä

Muut luottamustehtävät

2019-2020 Outotec Oyj, hallituksen jäsen
2017-2019 Sarlin Group Oy Ab, hallituksen jäsen
2013‐2015 Finanssialan Keskusliitto, työmarkkinatoimikunnan puheenjohtaja

Jukka Tiitinen

Neleksen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2020 lähtien

Kansallisuus: Suomen ja Yhdysvaltain kansalainen
Syntynyt: 1965
Koulutus: DI

Riippumaton yhtiöstä
Ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31. joulukuuta 2020: 924 osaketta

Ura

2021- Valmet Oyj, Pohjois-Amerikan aluejohtaja 
2017-2021 Valmet Oyj, Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja 
2013-2017 Valmet Oyj, President, Services Business Line
2011-2013 Metso Oyj, President, Services Business Line, Metso Pulp, Paper and Power
2004-2011 Metso Paper, Inc., President, North America
2001-2004 Metso Paper Oy, President, Services Business Line

Luottamustehtävät

2015- Miramarway Invest Oy, Hallituksen puheenjohtaja

 

Mark Vernon

Neleksen hallituksen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 2020 lähtien

Kansallisuus: Yhdysvallat
Syntynyt: 1953
Koulutus: B.Sc., Physical Engineering

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31. joulukuuta 2020: 1 699 osaketta

Ura

2008-2014 Spirax Sarco Engineering Plc, Toimitusjohtaja
2003-2008 Spirax Sarco Engineering Plc, eri johtotehtäviä
2001-2003 NightWatch Capital Partners, Managing Principal
2000-2001 Tinicum Capital Partners, Investment Advisor
1997-1999 Flowserve Corporation, Group Vice President, Flow Control

Luottamustehtävät

2018- LiqTech International, Hallituksen puheenjohtaja
2013-2018 LiqTech International, Hallituksen jäsen
2011-2020 Senior plc, Hallituksen jäsen

Hallituksen päätehtävät

 • hyväksyä Neleksen pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
 • hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
 • hyväksyä Neleksen organisaatiorakenne ja kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän periaatteet
 • nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyä toimitusjohtajan sijaisen, Neleksen johtoryhmän jäsenten ja raportointisegmenteistä vastaavien johtajien nimittäminen ja erottaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
 • seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
 • varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan sekä riskienhallintaan
 • tehdä ehdotukset varsinaiselle ja ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokoukset koolle
 • päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista sekä merkittävistä takauksista. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa Neleksen johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta
 • hyväksyä Neleksen noudattamat periaatteet kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonantopolitiikka sekä Neleksen toimintaperiaatteet. Neleksen toimitusjohtaja hyväksyy tarkemmat ja täydentävät ohjeistukset hallituksen hyväksymien periaatteiden soveltamisesta.
 • hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain

Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta päättäminen 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien, tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen.

Osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

päättäminen 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuus vahvistaa hallituksen osaamisprofiilia ja sen tavoitetta tukea Nelsestä strategian edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Neleksen hallituksen tärkeitä monimuotoisuustekijöitä ovat:

 • jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntemus
 • koulutustausta
 • kokemus eri ammatti- ja teollisuudenaloilta
 • kokemus eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista
 • kokemus kansainvälisistä toimintaympäristöistä
 • johtamiskokemus
 • henkilökohtainen kyvykkyys
 • kulttuuritausta
 • ikä- ja sukupuolijakauma

Nimitystoimikunta ottaa huomioon Neleksen liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen ja sen valiokuntien osaamistarpeet hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan. Lisäksi henkilöiden pitää olla tehtäväänsä päteviä, sopia hallituksen osaamisprofiiliin ja pystyä käyttämään riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Nimitystoimikunta pyrkii sisällyttämään kummankin sukupuolen edustajia hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi hallituksessa. Monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä seurataan nimitystoimikunnan itsearvioinnin avulla. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.