Saavutamme tahtotilamme ja tavoitteemme kehittämällä vahvaa suorituskeskeistä kulttuuria sitoutuneiden työntekijöidemme kautta. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen Neleksellä

Neles tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Neles tukee, kehittää ja kannustaa työntekijöitämme sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Neleksen taloudellisen suorituskyvyn kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viitekehyksen mukaisesti. Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Metso Oyj muutti nimensä Neles Oyj:ksi kesäkuun 30. päivä 2020, jolloin Metson Minerals-liiketoiminta yhdistyi Outotec Oyj:öön. Neleksen jatkaessa (virtauksensäätöliiketoimintaansa) itsenäisenä yhtiönä, tältä sivulta löytyvät palkitsemistiedot ovat samoja kuin Metso Oyj:n 2019 vuosikertomuksessa.

Palkitsemispolitiikka

Neleksen palkitsemispolitiikassa, joka on hyväksytty Metson yhtiökokouksessa 16.6.2020, kuvataan Neleksen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat periaatteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös varatoimitusjohtajaan.

Palkitsemispolitiikka on laadittu Neleksen palkitsemisperiaatteiden, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman vuoden 2020 hallinnointikoodin sekä EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivi on sisällytetty Suomessa muun muuassa osakeyhtiölakiin, arvopaperilakiin ja valtiovarainministeriön asetukseen.

Yhtiökokous päättää Neleksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2020 ovat:

  • Puheenjohtaja - EUR 115,000
  • Varapuheenjohtaja - EUR 65,000
  • Muut jäsenet - EUR 50,000

Lisäpalkkiot:

  • Tarkastusvaliokunnan (AC) puheenjohtaja – 15 000 euroa
  • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan (RHRC) puheenjohtaja – 7 500 euroa
  • Valiokuntien jäsenet (AC) – 7 500 euroa
  • Valiokuntien jäsenet (RHRC) – 3 750 euroa

Kokouspalkkioiden määrä (pois lukien valiokuntien kokoukset) asuinpaikasta riippuen:

  • Pohjoismaat – 800 euroa
  • Muut maat Euroopassa – 1600 euroa
  • Euroopan ulkopuoliset maat – 3200 euroa

Vuosipalkkion ehtona Neles Oyj:n hallituksen jäsenet ovat suoraan yhtiökokouksen päätöksen perusteella velvollisia käyttämään 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiostaan ostaakseen Neles Oyj:n osakkeita, ja kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa osavuosikatsauksen julkaisemisesta seuraavalle ajanjaksolle Metso Oyj:n osittaisen jakautumisen toteutumisen rekisteröimisestä.

Matkakulut korvataan ja päivärahat maksetaan Neleksen matkustussäännön mukaisesti.

Metson hallituspalkkiot vuonna 2019

Palkkion saannin edellytyksenä oli hankkia Metson osakkeita 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiosta. Osakkeita hankittiin 6 693 kappaletta 29.4.2019. Näiden osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Metson hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ollut yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 620 650 euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Metson hallituksen kokonaispalkkiot ja osakkeet vuonna 2019:

Member

Position

Vuosittainen
Kokonaispalkkio (Euroa) *)

Josta Metson
Osakkeita **)

Kokonaisosakeomistus 31.12.2019
(Osakkeiden Määrä)

Mikael Lilius

Puheenjohtaja

140 400

1 543

35 781

Christer Gardell

Varapuheenjohtaja

81 400

688

7 864

Peter Carlsson

Jäsen

57 500

629

2 939

Ozey K. Horton, Jr.

Jäsen

12 800

-

1 000

Lars Josefsson

Jäsen

68 400

688

4 521

Nina Kopola

Jäsen

43 950

748

4 697

Antti Mäkinen

Jäsen

73 400

748

1 617

Arja Talma

Jäsen

82 600

866

3 926

Kari Stadigh

Jäsen

60 200

783

10 783

*) Kokonaispalkkio, maksettu osittain rahana, osittain osakkeina.
**) Osakkeet hankittiin 29.4.2019
***) Metson hallituksen jäsen 25.4.2019 saakka
****) Erosi Metson hallituksesta 1.8.2019
*****) Valittiin Metson hallitukseen 25.4.2019

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Neleksen toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Neleksen pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Olli Isotalon toimisuhteen ehdot:

Kokonaispalkka

Kokonaispalkka on 505,000 euroa vuodessa, joka koostuu rahapalkasta ja luontaiseduista.

Lyhyen aikavalin kannustin- järjestelmä (vuosittainen tulospalkkio)

Tulospalkkioita voi ansaita Neleksen hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 80 % kokonaisvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkio voi olla enintään 150 % vuosipalkasta. Järjestelmän tavoitteena on yhteensovittaa Neleksen osakkeenomistajien ja johdon etuja ja näin lisätä omistaja-arvoa. 

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä on 64 vuotta ja 4 kk (perustuu Suomen lainsäädäntöön) ellei toisin sovita. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin jonka peruste on 20% vuosipalkasta.

Toimisuhteen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdellatoista (12) jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee suosituksia hallituksen päätettäväksi muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Maksettu palkkio muodostuu kokonaisvuosipalkasta ja tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Palkitsemisohjelmiin osallistuminen perustuu kunkin ohjelman ehtoihin.

Palkitsemisvaliokunta arvioi johtoryhmän tavoitteiden saavuttamista muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta.

Metson johtoryhmän palkitseminen vuonna 2019

Metson toimitusjohtajalle maksetut palkkiot olivat yhteensä 752 574 euroa ja muille Metson johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 3 755 660 euroa vuonna 2019. Alla olevissa taulukoissa on esitetty Metson johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 885 588 euroa.

Metson johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Vuoden 2019 eläkevakuutusmaksut olivat 465 515 euroa (2018: 273 372 euroa).

  Rahapalkka Maksettu Tulospalkkio Luontaisedut Osakepalkkio Yhteensä
Toimitusjohtaja Pekka Vauramo 719 886 - 32 688 - 752 574
Muut johtoryhmän jäsenet 2 201 113 885 588 27 513 641 446 3 755 660
Yhteensä 2 920 999 885 588 60 201 641 446 4 508 234

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin Neles Bonus -kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu maailmanlaajuisesti noin 1 600 työntekijää, mukaan lukien Neleksen johtoryhmä. Hallitus hyväksyy Neles Bonus -kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet konsernitasolla vuosittain. Lisäksi hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän.

Mahdollinen Neles Bonus -tulospalkkio perustuu pääasiassa ennalta asetetuille taloudellisille tavoitteille. Vuodelle 2019 asetetut taloudelliset tavoitteet Metsossa olivat Metso konsernin tai liiketoiminta-alueen kassavirta ja saadut tilaukset sekä operatiivinen lisäarvo. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytetään yksilö-, tiimi- ja liiketoimintatavoitteita.

Neles Bonus enimmäispalkkio, % kokonaisvuosipalkasta:

Enimmäispalkkio vuonna 2020  
Toimitusjohtaja 80%
Muut johtoryhmän jäsenet 60% (enimmäismäärä vaihtelee tehtävän mukaan)
Muut Neleksen työntekijät 35% (enimmäismäärä vaihtelee tehtävän mukaan)

Neles Bonus -kannustinjärjestelmän lisäksi käytössä on paikallisia tuottavuuteen perustuvia bonusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ja parantaa eri tuotantoyksiköiden suoritusta. Pakolliset paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat yleensä kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuden, laadun ja turvallisuuden tulosmittareihin. Paikalliset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön ja ne ovat yleensä voitonjakopalkkioita. Neleksen palkitsemispolitiikan mukaisesti työntekijä voi osallistua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus päättää ja toteuttaa Neleksen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien tavoitteena on sovittaa yhteen Neleksen operatiivisen johdon ja osakkeenomistajien edut. Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Neleksen hallitus päätti toteuttaa vuodelle 2020 uudet pitkän aikavälin kannustinohjelmat Suoriteperusteisen (PSP) ja Viivästetyn (DSUP) osakepalkkiojärjestelmien ollessa pääohjelmat sekä erityisiä tilanteita varten oleva Ehdollinen (RSP) osakepalkkiojärjestelmä.

Jokaisen uuden suoriteperusteisen (PSP), ehdollisen (RSP) ja viivästetyn (DSUP) osakepalkkiojärjestelmän aloittaminen sekä PSP-järjestelmän ansaintakriteerien määrittely edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. PSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. RSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joista jokaisessa on kolmen vuoden pituinen sitouttamisjakso. DSUP on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjärjestelmä joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja Neleksen osakkeen arvon kehittymisen ansaintajakson aikana. Mahdolliset palkkiot voidaan maksaa Neleksen osakkeina, rahana tai näiden yhdistelmänä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten niillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous. Voimassa olevat valtuutukset löytyvät verkkosivuiltamme www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/. Metson tai Neleksen aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Neles soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna asiaankuuluvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes jäsenen osakeomistus Nelesissä vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei makseta palkkiota, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 2021 - 2023

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2021 – 2023, alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen tälle ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021-2023-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Neleksen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos (EPS).

Neleksen johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2021-2023-ohjelmaan.

Jos PSP 2021 – 2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 277.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020-2022

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2020-2022, alkoi vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Neles Oyj:n listattuina osakkeina.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2020-2022-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Neleksen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos (EPS). Neleksen johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2020-2022-ohjelmaan.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2020-2022, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 280.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018 toimitettiin maaliskuussa 2019. 80 avainhenkilölle toimitettiin 79 040 osaketta.

Suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2019

Suoriteperusteiset Osakepalkkiojärjestelmät PSP 2017-2019 PSP 2018-2020 PSP 2019-2021PSP 2019-2021
Tämänhetkinen osallistujien määrä 84 9 9
Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto)*)      
- Toimitusjohtaja - 26 016 46 200
- Muu johtoryhmä 33 000 60,000 74 400
- Muut osallistujat 273 492 19 870 13 254
Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) *) 306 492 105 886 133 854
Ansaintakriteerit Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2017–2019 Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2018–2020 Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) 2019–2021
Osakkeiden maksuvuosi 2020 2021 2022

*) Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto); maksettavissa, jos kaikki ansaintakriteerit saavutetaan

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson, minkä jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Neleksen listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Neleksen avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) 2021 - 2023

Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2021 – 2023, alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Neleksen avainhenkilöille erityistilanteissa.

RSP 2021-2023-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 46.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020-2022

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, RSP 2020–2022, alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023.

RSP 2020–2022-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 46.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Aiempien ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2019

Ehdolliset Osakepalkkiojärjestelmät RSP 2017-2019 RSP 2018-2020 RSP 2019-2021
Tämänhetkinen osallistujien määrä 3 1 3
Osakkeiden bruttomäärä *)      
- Muu johtoryhmä - 15 000 25 000
- Muut osallistujat 14 500 - -
Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) **) 14 500 15 000 25 000
Osakkeiden maksuvuosi 2020 2021 2022

*) Palkkioina maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä (brutto)

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä 

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä (DSUP) on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjärjestelmä, joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja Neleksen osakkeen arvon kehityksen ansaintajakson aikana. Viivästetty osakepohjainen palkkiojärjestelmä (DSUP) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmivuotisista ohjelmista. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Viivästetyssä osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista suorituksistaan sekä yhtiö- tai liiketoiminta-aluetason tuloksista vuoden mittaisella suoritusjaksolla. Yksivuotiselta suoritusjaksolta mahdollisesti ansaittu palkkio konvertoidaan synteettisiksi osakeyksiköiksi noin kaksivuotisen osakekurssiin sidotun jakson ajaksi. Palkkio maksetaan sen jälkeen rahassa Neleksen osakkeen maksuhetken mukaisen arvon perusteella. Yhtiö on tästä huolimatta oikeutettu päättämään, että palkkio voidaan maksaa rahana tai Neleksen osakkeina.

Viivästetty osakepohjainen palkkiojärjestelmä (DSUP) 2021 - 2023

DSUP 2021 – 2023 on ensimmäinen yksittäinen ohjelma DSUP-rakenteessa. DSUP 2021 – 2023 alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan rahassa keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen tälle ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

DSUP 2021 – 2023-ohjelmassa osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista suorituksistaan sekä yhtiö- tai liiketoiminta-aluetason tuloksista vuoden mittaisella suoritusjaksolla, joka koostuu kalenterivuodesta 2021. Vuodelta 2021 mahdollisesti ansaittu palkkio konvertoidaan synteettisiksi osakeyksiköiksi noin kaksivuotisen osakekurssiin sidotun jakson ajaksi. Palkkio maksetaan sen jälkeen rahassa keväällä 2024 Neleksen osakkeen maksuhetken mukaisen arvon perusteella.

Jos DSUP 2021 – 2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,7 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen kokonaisarvo saattaa poiketa olennaisesti tästä arviosta riippuen Neleksen osakkeen arvon kehityksestä yllä mainitun, osakekurssiin sidotun jakson aikana.

Voimassa olevien viivästetyn osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2019

Viivästetty Osakepalkkiojärjestelmä DSUP 2018–2020 DSUP 2019-2021
Tämänhetkinen osallistujien määrä 109 124
Mahdollinen maksuvuosi  2021 2022

Lue lisää hallinnoinnista vuodelta 2019

Muita ehtoja

Kunkin ohjelman nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Neleksen osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Neles soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan Neleksen johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Neleksessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lue lisää Neleksen hallinnoinnista