Yhdessä eteenpäin

Neles on nyt osa Valmetia. Yhdistyminen toteutui 1.4.2022

Saavutamme tahtotilamme ja tavoitteemme kehittämällä vahvaa suorituskeskeistä kulttuuria sitoutuneiden työntekijöidemme kautta. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen Neleksellä

Neles tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Neles tukee, kehittää ja kannustaa työntekijöitään sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Neleksen taloudellisen suorituskyvyn kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viitekehyksen mukaiset. Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti

Neleksen palkitsemispolitiikassa, joka on hyväksytty Metson yhtiökokouksessa 16.6.2020, kuvataan Neleksen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat periaatteet. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan myös varatoimitusjohtajaan.

Neleksen toimielinten palkitsemisraportti kuvaa yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista, ja siinä selostetaan tiedot yhtiön hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta edellisen tilikauden aikana. Metso Oyj:n osittaisesta jakautumisesta 30. kesäkuuta 2020 johtuen, vuoden 2020 palkitsemisraportissa raportointikaudella 1.1.-30.6. käsitellään Metso Oyj:n palkitsemista ja raportointikaudella 1.7-31.12 käsitellään Neles Oyj:n palkitsemista.

Palkitsemispolitiikka on laadittu Neleksen palkitsemisperiaatteiden, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman vuoden 2020 hallinnointikoodin sekä EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivi on sisällytetty Suomessa muun muuassa osakeyhtiölakiin, arvopaperilakiin ja valtiovarainministeriön asetukseen.

Neleksen palkitsemispolitiikka

Neleksen palkitsemisraportti 2021

Yhtiökokous päättää Neleksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2021 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2021 ovat:

Puheenjohtaja EUR 115,000
Varapuheenjohtaja EUR 65,000
Muut jäsenet EUR 50,000

 

Lisäpalkkiot:

Tarkastusvaliokunnan (AC) puheenjohtaja EUR 15,000
Palkitsemisvaliokunnan (RC) puheenjohtaja EUR 7,500
Valiokuntien jäsenet (AC) EUR 7,500
Valiokuntien jäsenet (RHRC) EUR 3,750

 

Kokouspalkkioiden määrä asuinpaikasta riippuen:

Pohjoismaat tai virtuaalinen kokous EUR 800
Muut Euroopan maat EUR 1,600
Euroopan ulkopuoliset maat EUR 3,200

Kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan Neleksen matkustuspolitiikan mukaisesti.

Kiinteän vuosipalkkion saannin edellytyksenä, hallituksen jäsenet velvoitetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella hankkimaan noin 40 prosentilla vuosipalkkiostaan Neles Oyj:n osakkeita hintaan, joka muodostuu julkisessa kaupankäynnissä ja että kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemisesta. Yhtiö korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Koko vuosimaksun verovähennys tehdään käteissummasta.

Neleksen väliaikaisen toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Väliaikainen toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Neleksen pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti.

Vuosipalkka

Vuosipalkka yhteensä 325 000 euroa sisältäen luontoisedut (matkapuhelin ja auto).

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (vuosittainen tulospalkkio)

Tulospalkkio on enintään 60 % kokonaisvuosipalkasta. Tulospalkkion ehdot määritetään hallituksen päättämien keskeisten strategisten ja taloudellisten tavoitteiden perusteella.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä)

Järjestelmän tavoitteena on sovittaa yhteen Neleksen operatiivisen johdon ja osakkeenomistajien edut. Pitkän aikavälin suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän mukaan väliaikaisen toimitusjohtajan osakkeiden enimmäismäärä vastaa 100 prosenttia vuosipalkasta.

Ansaintajakso 2020-2022 2021-2023
Suoritusmittarit

Osakekohtainen tulos

Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto

Osakekohtainen tulos

Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto

Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023 Maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana vuonna 2024
Osakkeiden määrä yhteensä Enintään 25 000 osaketta Enintään 25 000 osaketta

Eläke   

Väliaikaisen oimitusjohtajan eläkeikä on 64 vuotta ja 4 kk (perustuu Suomen lainsäädäntöön) ellei toisin sovita. Väliaikainen toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan maksupohjaiseen lisäeläkejärjestelyyn. Lisäeläkemaksu on 10% vuosipalkasta.

Toimisuhteen päättäminen

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kuudella jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja eduista toimitusjohtajan ehdotuksen pohjalta. Kokonaispalkkio muodostuu perusvuosipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista.

Palkitsemisohjelmiin osallistuminen perustuu kunkin ohjelman ehtoihin. Palkitsemisvaliokunta arvioi johtoryhmän tavoitteiden saavuttamista muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät (vuosittainen tulospalkkio)

Ansaintajakso 2020 2021
Palkkion peruste  Yhtiötasoiset ja liiketoimintakohtaiset taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet sekä yksilölliset strategiset tavoitteet Yhtiötasoiset ja liiketoimintakohtaiset taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet sekä yksilölliset strategiset tavoitteet
Enimmäispalkkio 50% tai 60% perusvuosipalkasta roolista riippuen 50% tai 60% perusvuosipalkasta roolista riippuen
Mahdollinen palkkion maksu maalis-huhtikuu 2021 maalis-huhtikuu 2022

 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Ansaintajakso 2020-2022 2021-2023
Suoritusmittarit

Osakekohtainen tulos

Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto

Osakekohtainen tulos

Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto

Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023 Maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana vuonna 2024
Enimmäispalkkio 80-100% perusvuosipalkasta, riippuen roolista 80-100% perusvuosipalkasta, riippuen roolista

Muut työsuhteen ehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, maksetaan lisäksi irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna kuudella. 

Lisäeläkejärjestely maksupohjaisen eläkejärjestelmän muodossa, jossa lisäeläkemaksu on 10% vuosittaisesta peruspalkasta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus henki- ja työkyvyttömyysvakuutuksiin sekä sairausvakuutuksiin.

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

2020

Kiinteä vuosipalkka  Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio Pitkän aikavälin kannustinpalkkio Luontaisedut Eläkejärjestelyt Yhteensä €
Neleksen johtoryhmä (H2/2020) 857 250 - - 88 200 110 822 1 056 272
Metson johtoryhmä (H1/2020)

1 570 795

630 980

789 462

20 577

134 627 3 146 441

Hallitus päättää ja toteuttaa Neleksen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien tavoitteena on sovittaa yhteen Neleksen operatiivisen johdon ja osakkeenomistajien edut. Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten niillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous. Voimassa olevat valtuutukset löytyvät verkkosivuiltamme https://www.neles.com/fi/sijoittajat/julkaisut-ja-materiaalit/. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Neles soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna asiaankuuluvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes jäsenen osakeomistus Neleksessä vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei makseta palkkiota, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 2021-2023

PSP 2021-2023 -ohjelma alkoi vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen tälle ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021-2023 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Neleksen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos (EPS).

Neleksen johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2021-2023 -ohjelmaan. Jos PSP 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 277.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020-2022

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2020-2022, alkoi vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Neles Oyj:n listattuina osakkeina.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2020-2022 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Neleksen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos (EPS). Neleksen johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2020-2022 -ohjelmaan.

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2020-2022, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 280.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson, minkä jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Neleksen listattuina osakkeina. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Neleksen avainhenkilöille erityistilanteissa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) 2021 - 2023

RSP 2021-2023 -ohjelma alkoi vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Neleksen avainhenkilöille erityistilanteissa.

RSP 2021-2023 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 46.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020-2022

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, RSP 2020-2022, alkoi vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023.

RSP 2020-2022 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 46.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). RSP 2020-2022 -ohjelmaan ei tehty nimityksiä.

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä (DSUP) on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjärjestelmä, joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja Neleksen osakkeen arvon kehityksen ansaintajakson aikana. Palkkio maksetaan kolmen vuoden kuluttua ohjelman alkamisesta, mikäli ohjelman ehdot täyttyvät. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Neleksen johtoryhmän jäsenet eivät ole oikeutettuja osallistumaan DSUP-järjestelmään.

Viivästetyssä osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista suorituksistaan sekä yhtiö- tai liiketoiminta-aluetason tuloksista vuoden mittaisella suoritusjaksolla. Yksivuotiselta suoritusjaksolta mahdollisesti ansaittu palkkio konvertoidaan synteettisiksi osakeyksiköiksi noin kaksivuotisen osakekurssiin sidotun jakson ajaksi, jonka jälkeen palkkio maksetaan rahana Neleksen osakkeen maksuhetken mukaisen arvon perusteella. Tästä huolimatta, yhtiö on oikeutettu päättämään maksetaanko palkkio rahana vai Neleksen osakkeina.

Viivästetty osakepohjainen palkkiojärjestelmä (DSUP) 2021-2023

DSUP 2021-2023 on ensimmäinen yksittäinen ohjelma DSUP-rakenteessa. DSUP 2021-2023 alkoi vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan rahassa keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen tälle ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman enimmäisosallistujamäärä on 40.

Jos DSUP 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,7 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen kokonaisarvo saattaa poiketa olennaisesti tästä arviosta riippuen Neleksen osakkeen arvon kehityksestä yllä mainitun osakekurssiin sidotun jakson aikana.

Muita ehtoja

Kunkin edellä kuvatun suunnitelman nojalla sen osallistujille maksettavan palkkion määrää on rajoitettu Neleksen osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Neles soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan kunkin jäsenen tulee pitää omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Neleksessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lue lisää Neleksen hallinnoinnista