Yhtiökokous on Neleksen ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Neles Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022.

Yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa.

Päätehtävät

• tilinpäätöksen vahvistaminen

• taseen osoittaman voiton käyttäminen

• hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen

• hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

• tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

• hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen)

 

Kutsu

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta pörssitiedotteella ja yhtiön nettisivuilla. Tietyissä tilanteissa toimitamme kutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla verkkosivustollamme viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan oikeudet ja päätöksenteko

Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä ääntä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Neles ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava.

Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kuten päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3:a prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutusta ei ole käytetty 23.7.2021 mennessä.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.6.2020 antaman valtuutuksen osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty 23.7.2021 mennessä.