Yhtiökokous on Neleksen ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Neleksen varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.

Päätehtävät

• tilinpäätöksen vahvistaminen

• taseen osoittaman voiton käyttäminen

• hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen

• hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

• tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

• hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen)

 

Kutsu

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta pörssitiedotteella ja yhtiön nettisivuilla. Tietyissä tilanteissa toimitamme kutsun suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla verkkosivustollamme viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan oikeudet ja päätöksenteko

Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä ääntä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Neles ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava.

Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kuten päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous (16.6.2020) hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3:a prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 28.10.2020 mennessä.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous (16.6.2020) hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 6,7:ää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 3,3:a prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen. Valtuutusta ei ole käytetty 28.10.2020 mennessä.