Asiakkaidemme, työntekijöidemme ja kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat äärimmäisen tärkeitä työntekijöillemme. Tavoitteenamme on taata työntekijöillemme turvallinen työympäristö ja olemme sitoutuneet ottamaan vastuun omasta ja muiden turvallisuudesta. Panostamme myös ympäristöturvallisuuteen.

Turvallisuus on meille ykkösasia

Tavoitteemme:

Vahva turvallisuuskulttuuri ja nolla tapaturmaa

Asiakkaidemme, työtekijöidemme ja myös kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Parannamme turvallisuutta jatkuvasti ja mittaamme sen onnistumista kahdella mittarilla: poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) ja kaikkien kirjattujen työtapaturmien taajuus (TRIF).

Vuoden 2020 yksi hienoimmista saavutuksistamme oli tapaturmataajuuden (LTIF) laskeminen 1.3:een. (2019: 1,5).

Turvallinen työympäristö

Asetamme turvallisuuden etusijalle paitsi omassa työympäristössämme myös asiakkaiden ja kumppaniemme toimipaikoissa. Tavoitteemme on se, ettei tapaturmia satu lainkaan. Pyrimme siihen parantamalla jatkuvasti työskentelytapojamme, järjestämällä koulutusta ja kertomalla henkilöstölle turvallisuusperiaatteista sekä parhaista käytännöistä. Kannustamme kertomaan riskihavainnoista ja ryhtymään korjaustoimiin, jotta tapaturmat vältetään ja yleinen turvallisuustietoisuus paranee. Näin luomme vahvan turvallisuuskulttuurin, jossa turvallisuus kuuluu päivittäiseen elämään.

15. tammikuuta 2021 tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta edellisestä poissaoloon johtaneesta tapaturmasta. Helsingin tehtaan turvallisuuden parantaminen ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien työntekijöijen panosta.

2 vuotta ilman onnettomuuksia Helsingin tehtaalla

Turvalliset tuotteet ja palvelut

Teknologiakehityksessä keskitymme siihen, että tuotteitamme ja palveluitamme voidaan käyttää turvallisesti. Innovointi on olennainen osa meitä, ja yritämme aina kehittää ratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta ja pitävät prosessit käynnissä luotettavasti.

Palveluliiketoiminnassa teemme huoltotoimista turvallisempia ja tutkimme, mitä huoltotoimenpiteitä laitteet tarvitsevat, jotta onnettomuuksia ei tapahdu. Diagnostiikan ja prosessidatan avulla huoltoseisokit voidaan suunnitella hyvin ennalta. Näin vältytään äkillisiltä seisokeilta ja onnettomuuksilta. 

Tuoteturvallisuus on aina yksi tuotekehitysprojektiemme suuntaa-antavista tekijöistä. Vuonna 2020 kaikki tuotekehitysprojektimme sisälsivät turvallisuus- ja vastuullisuustavoitteet.

Laatu

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelujemme laatua, materiaalitehokkuutta sekä toimintamme laatua. Missiomme ja arvomme ovat laatupolitiikan ja kaiken toimintamme perusta.

Olemme rakentaneet HSEQ -johtamisjärjestelmän (Health, Safety, Environment and Quality)

  • kertoaksemme asiakkaillemme yhtenäisistä prosesseistamme ja menettelytavoistamme
  • osoittaaksemme, että parannamme jatkuvasti tuotteidemme ja toimintamme laatua mukaanlukien toimintaamme työterveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun saralla
  • rakentaaksemme vankan perustan tehokkaalle integraatiolle ja kasvulle
  • varmistaaksemme johdonmukaisen ja ajantasaisen viestinnän kaikkien sidosryhmiemme kanssa

Olemme kaikki vastuussa laadusta.

Terveys- ja turvallisuustavoitteet

Kaikki terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä toimintamme tähtää varmistamaan turvallisen työympäristön kaikille Neleksen työntekijöille. Uskomme, että jokainen tapaturma voidaan ennaltaehkäistä. Työturvallisuuden keskipitkän aikavälin tavoitteemme on saavuttaa tapaturmataajuus alle 1 vuoden 2021 loppuun mennessä. Tapaturmataajuus kuvastaa niiden tapausten määrää, jotka johtavat vähintään yhteen sairauspäivään miljoonaa työtuntia kohden. Pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla työtapaturmaa.

Ympäristötehokkuuden kehittäminen on jatkuva prosessi. Tavoitteenamme on parantaa oman toimintamme ympäristötehokkuutta  ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 % vuoteen 2030 mennessä. Perusperiaatteena on ymmärtää, miten hallitsemme, käytämme ja hävitämme vettä, jätteitä ja jätevesiä maailmanlaajuisesti.

Olemme asettaneet yksikkökohtaiset tavoitteet vähentää veden kulutusta 20%:a omassa toiminnassamme 2030 mennessä. Tavoitteenamme on vähentää kaatopaikkajätteen osuutta kokonaisjätteestä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.Tavoitteenamme on myös nolla ympäristövahinkoa. Vuonna 2020 logistiikan hiilidioksidipäästömme vähenivät 20 %.

HSE-toimintapolitiikka

Neleksen HSE-toimintapolitiikka on HSE-työmme kulmakiviä. HSE-toimintapolitiikkamme mukaan sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen on vain vähimmäisvaatimus ja pyrimme suoriutumaan toiminnassamme sääntöjen ja määräysten lisäksi. Neleksen HSE-toimintapolitiikka tukee turvallisen, terveellisen ja hyvin hallitun työympäristön kehittämistä ja edellyttää meiltä kaikilta hyvää HSE-käyttäytymistä ja sovittujen sääntöjen ja ohjeiden noudattamista kaikessa päivittäisessä toiminnassamme. Politiikassa todetaan myös, että olemme sitoutuneet suunnittelemaan vastuullisia ratkaisuja, tuotteita, innovaatioita ja palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan turvallisuuttaan ja ympäristönsuojelun tasoaan.

Terveys- ja turvallisuusraportointi ja auditointi

Neles käyttää raportointityökalua kaikkien HSE-tapahtumien ja muiden HSE:n suorituskykytekijöiden seuraamiseen. Järjestelmä mahdollistaa yhdenmukaisen raportoinnin kaikkialla Neleksessä, ja sen avulla voimme tehokkaasti jakaa tietoa ja oppia muista paikoista.

Käytämme sisäistä maailmanlaajuista auditointiohjelmaa varmistaaksemme, että toimipisteemme noudattavat Neleksen ja paikallisten lakien antamia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöön liittyviä sääntöjä ja -ohjeita. Keskitymme löytämään piileviä vaaroja paikallisista työkäytännöistämme ja seuraamme hyviä käytäntöjä. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä tietyssä aikataulussa havainnon vakavuudesta riippuen.

HSE:n tavoite yksilötasolla on kaksi riskihavaintoa työntekijää kohden ja neljä turvallisuuskeskustelua johtajaa kohden.

Maailmanlaajuiset sertifikaatit useilla toimipaikoilla

Osana vastuullisuusjohtamistamme noudatamme useita kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001. Toimipisteemme Helsingissä ja Horgaussa, Saksassa täyttävät myös ISO 50001 -standardit. Olemme myös saaneet maailmanlaajuisen monitoimipaikkasertifioinnin HSEQ-hallintajärjestelmällemme noudattamalla näitä standardeja.

Neleksellä on myös tuoteturvallisuuteen liittyviä sertifikaatteja, kuten mm.: API-6D for ball valves (Mumbai), APIQ1 (Helsinki), TR CU 010TR CU 032 cat 1&2TR CU 020 ja PED.

Neleksen sertifioidut toimipisteet

Sisältöhubissa lisää vastuullisuudesta

Vaustuullisuusaiheiset blogit ja artikkelit